Choď na obsah Choď na menu
 


„Nie je riadená hmotou, priestorom a časom.“
 
Je veľké množstvo javov v liečiteľstve, ktoré nie sú riadené hmotou, priestorom ani časom. Tieto javy a s nimi spojené spôsoby liečenia sú mimo dnešnej modernej medicíny, keďže nie sú pochopené a vysvetlené lekárskou vedou 19. storočia. I keď mnohé z nich sú akceptované a môžu byť vysvetlené koncepciami a teóriami modernej medicíny. Niektoré však aj tak sú mimo rámec pochopenia modernej vedy, keďže sú to javy spojené so živými organizmami.
 
Príkladmi informačnej medicíny sú odbory ako homeopatia, psychológia, techniky emočnej slobody, liečenie na diaľku, radionics, nová homeopatia podľa Koerblera, rodinné konštelácie a iné.
Ako bola vyvinutá informačná medicína
„Homeopatia bola prvou systematicky vyvinutou formou informačnej medicíny v nedávnej minulosti.“
Slová, znaky, symboly, rituály, obrazy – predstavujú využitie informácie vo všetkých jej formách – boli vždy dôležitou časťou medicíny a rovnako aj dnes zostávajú stále jej dôležitou súčasťou, i keď nerozoznané a neoznačované ako Placebo.
S homeopatiou bolo objavené, že roztoky alebo sacharidové pilule, ktoré neobsahovali pôvodnú zložku ani inú známu energiu mali potenciál liečiť a toto bola prvá systematicky vyvinutá forma informačnej medicíny v nedávnej minulosti.
Neskôr, v minulom storočí boli vyvinuté techniky využívajúce elektrické prístroje, ale tieto neboli pochopené ako zariadenia pracujúce na energetickom princípe, ako rádio. V skutočnosti boli to zariadenia informačnej povahy ako aj radionics - a naposledy- počítačové systému ako QXCI a CoRe System TM.
Aké sú rozdiely v zákonitostiach na úrovni informácií, energie a hmoty
Je mnoho druhov informácií, ktoré využívajú rozdielne vonkajšie formy a väčšinou nie sú chápané ako energické. Avšak pozerajúc sa na vec z pohľadu novej vednej disciplíny -informačnej medicíny, všetky druhy informácií majú jedno spoločné, a to, že nepoužívajú substanciu ani energiu na diagnostikovanie alebo liečenie, a sú na miesto toho založené na princípoch informácií.
Popri úrovniach hmoty a energií, informácia formuje tretiu úroveň existencie, ktorá je sprevádzaná a riadená svojimi zákonitosťami odlišnými v mnohých aspektoch od hmoty a energie.
Hmota a energia sa môžu navzájom pretransformovať alebo sa navzájom kombinovať, a tak informácia môže byť transformovaná do energie alebo opačne, a vo väčšine prípadov je informácia dopravovaná prostredníctvom energie.
 

Nový aspekt, ktorý sa stáva zjavným, ale nie je uznaným dnešnou vedou (výnimkou je Global Scaling) je, že informácia môže byť prenášaná bez energie. Toto je možné, pretože čistá informácia nie je riadená ani časom ani priestorom.

Obrázok

Hmota môže byť zmenená na energiu a naopak,
Energia môže byť premenená na informáciu a naopak,
Informácia sa môže pretransformovať do vedomia.
Ako funguje informačná medicína
Pretože sú rôzne formy informačnej medicíny je ťažké poskytnúť všeobecné vysvetlenie. I keď, možno analógia bude najlepším spôsobom vysvetlenia.
Inergetix-CoRe SystemTM je na jednej strane systém energetickej medicíny, ktorý môže využívať zvukovú, elektrickú, magnetickú a svetelnú terapiu so špeciálnou technológiou spätnej väzby od klienta. Na druhej strane je to sofistikované zariadenie informačnej medicíny, ktoré je schopné opakovane vyhodnotiť fyzický, emočný, mentálny a energetický stav klienta a tiež vyrovnať prípadnú informačnú poruchu. Hlavným problémom pochopenia fungovania CoRe Systemu je skutočnosť, že nie je potrebné fyzické prepojenie klienta pri hodnotení a harmonizácii.
Toto je založené na skutočnosti, že náš svet je vo svojej štruktúre holografický, čo znamená, že každá časť obsahuje všetky ostatné časti. Avšak toto je ťažké pochopiť, keďže z toho vyplýva, že akákoľvek časť môže ovplyvniť inú časť a môže byť meradlom akejkoľvek inej časti.
CoRe pracuje s matematickou matricou reprezentujúcou každú časť.
Robíme to v medicíne pri diagnostikovaní v rôznych formách. Napríklad pri iris diagnostike, kde čítame o zdraví každej časti organizmu len z dúhovky alebo pri aurikoakupunkúre, kde akupunkturista ovplyvňuje akúkoľvek časť tela jednoducho vpichom ihly do príslušnej časti ucha.
CoRe System skôr než by pracoval s nejakou časťou tela pracuje matematickou matricou reprezentujúcou každú časť tela. Manipuláciou tejto abstraktnej matrice môžeme vlastne dosiahnuť harmonizáciu príslušnej časti tela rovnakým spôsobom, ako keď informácia, ktorú prijímame pri komunikácii môže ovplyvniť časť nášho života. Je to ako keď vám niekto poradí a vy sa riadite a konáte podľa tejto rady.

Čo je energetická medicína

Energetická medicína je odbor využívajúci akúkoľvek známu formu energie na liečenie alebo diagnostikovanie. Moderná medicína používa energiu hlavne na diagnostické účely, akými sú rtg. žiarenie, teplomer, elektroencefalogram (EEC), elektrokardiogram (ECG), ultrazvuk, snímkovanie magnetickou rezonanciou (MRI).

V konvenčnej medicíne je energia využívaná na liečenie len v ojedinelých aplikáciách, akými sú napr. využitie svetla na terapiu sezónnych afektívnych porúch, využitie zvuku na rozdrobenie žlčových kameňov, radiačná terapia na spálenie malígnych buniek alebo teplo a chlad na obklady.
Nové alternatívne technológie ako Inergetix-CoRe System TM hlavne využívajú také formy energie ako elektrina, magnetizmus a svetlo.
S ktorými poruchami môže pomôcť energetická medicína
Z toho ako je chápané zdravie alebo ochorenie vyplýva, že závisí od mnohých rôznych faktorov. Chemické, energetické a informačné dysbalancie majú veľmi rôznorodé príčiny, zloženie a možné liečenie závisí od jednotlivca. Preto nie je možné poskytnúť zoznam ochorení, pri ktorých energetická terapia vždy dosiahne úspech. Avšak existujú určité všeobecné pravidlá, ktoré indikujú, ktoré ochorenia energetickým ošetrením môžu byť úspešne liečené vyššou pravdepodobnosťou.
Napríklad ochorenia, ktoré:
-          sú spojené s pocitom únavy,
-          nie sú pozitívne potvrdené laboratórnymi skúškami,
-          sú spojené príznakmi zrazu prichádzajúcimi/odchádzajúcimi

a mnoho ďalších, ktoré skúsený terapeut spozná ako známky vhodné pre energetickú terapiu.